NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE JE TA, KTERÁ SE NEMUSÍ NAKOUPIT

Naším posláním je navrhovat, projektovat a dodávat uržitelná energeticky úsporná opatření pro firmy, veřejný sektor, developery a další subjekty.

Chci vědět více

Vizí EnShield je aktivně se podílet na zlepšování životního prostředí prostřednictvím projektů úspor energií, dekarbonizace energetiky s důrazem na pozitivními dopady do ekonomiky a programů sociální zodpovědnosti našich zákazníků.

Aktivně vyhledáváme vhodné inovace v energetickém hospodářství v segmenu osvětlení, FVE a ukládání EE, zaměřujeme se na technickou a ekonomickou efektivitu námi realizovaných projektů. Pomáhámě zákazníkům financovat projekty energetické efektivity ze zdrojů třetích stran a zrychlit tak modernizaci jejich energetických hospodářství.

ZKUŠENOST
INOVACE
PROFESIONALITA
GARANCE ÚSPOR

Přínosy
spolupráce s námi

Projekty zpracováváme na míru zákazníkovi a to od prvotní studie, auditu, vypracování PD až po realizaci na klíč s garancí predikované úspory a to včetně dotačního poradenství a případného financování projektů z úspor.

Efektivita

Jakkoliv se na první pohled může zdát, že efektivitu určují jen základní parametry (například příkon) z praxe víme, že tomu tak není. Mezi další významné parametry patří životnost, náklady údržby a provozu, náklady cashflow, náklady na (ne)plnění legislativních požadavků apod.. Vždy na projekty nahlížíme komplexním pohledem.

Životnost

Projekty energetických úspor jsou často investičně náročné. Musí být tedy připraveny z pohledu živostnosti (fyzické i morální) na řadu let dopředu. Při výběru technologií to máme vždy na paměti.

Flexibilta

Jsme si vědomi, že v řadě případů se požadavky našich zákazníků mění a rozvíjí. Při návrhu řešení to máme na zřeteli a vždy hledáme řešení, které budoucí, mnohdy ne předem dané požadavky na rozvoj umožní. Tomu přizpůsobujeme vlastní řízení firmy tak, abychom byli dlouhodobým spolehlivým partnerem.

Řešení
Co děláme

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení bylo po řadu desetiletí založeno na stále stejném jednoduchém principu sloupů, lamp a odpovídající rozvodné soustavě. S ohledem na technologický vývoj a rozvoj požadavků na poskytované služby v jednotlivých lokalitách dochází v posledních letech k zásadnímu posunu.

Veřejné osvětlení může dnes fungovat jednak mnohem usporněji, než jsme v minulosti byli zvyklí, ale zároveň se stává nositelem řady dodatečných funkcí, přispívajících k zlepšování služeb ve veřejném prostoru - dobíjecí infrastruktrua pro automobily, kola, lokalizační či komunikační systémy. Podstatným tématem je omezování světelného smogu jak obecně tak s ohledem na konkrétní obyvatele daných lokalit. Díky digitalizaci provozu veřejného osvětlení lze dosahovat dodatečných úspor. V neposlední řadě pak může veřejné osvětlení přispet k rozvoji modrozelené infrastruktury tam, kde to není z technických důvodů možno realizobvat např. vysadboů stromů.

Na míru

S ohledem na uvedené fakta navrhujeme projety v případě Design & Build vždy na míru danému prostoru, s ohledem na stávající i budoucí požadavky. Od prvotní studie, vypracování PD, získání stavebního povolení až po realizaci na klíč a následný servis či dozor prostřednictvím dispečinku VO.

Dotace a financování

Vímě, že v řadě obcí bylo veřejné osvětlení provozováno na "investiční dluh". Máme připraveny programy financování modernizace veřejného osvětlení včetně využití dotací. Tím umožníme našim zákazníkům rozložit investici v čase a zárověň realizovat úsporu elektrické energie ihned.

Interiérové osvětlení

Jakkoliv se na první pohled může zdát, že výměna osvětlení je triviální projekt, zkušenosti ukazují, že v této oblasti se dá vytvořit celá řada chyb, které v konečném důsledku vedou k vyšší než nezbytně nutné spotřebě, neplnění hygienických standardů či dodatečným nákladům na opravy či výměny. A zdánlivě levnější se pak vždy podstatně prodraží. Proto vždy navrhujeme projekty v souladu s planými předpisy (rizika neplnění BOZP), otevřeně komunikujeme naše světelně/technické výpočty (nepodvádíme ve výpočtech), hledáme potenciál v dodatečných úsporách (regulace, pochůzkové osvětlení).

Mimo prostorového osvětlení máme v potrfóliu řadu doplňkových inovativních produktů pro specifické potřeby (architektonické osvetlení, dezinfekční svítidla, osvětlení specializovaných kontrolních pracovišť apod.).

Na míru

Pro řešené projekty odhadneme investiční náklady, zpracujeme světelně technické výpočty, vypracujeme ekonomické hodnocení projektu jak z energetického pohledu (úspora kWH, rezervovaný příkon, apod.) tak z ekonomického pohledu (výše investice, prostá návratnost, financování, IRR), provedeme ralizaci na klíč nebo ve spolupráci s místní montážní firmou či pracovníky udržby a zajistime zaruční a pozáruční servis, včetně případného vzdáleheo dohledu prostřednictvím dispečingu.

Dotace a financování

Řada projektů energeických úspor je/bude podpořena dotačními tituly. V případě plnění parametru ze stravby zákazníka zajistíme zpracování podkladů pro podání žádosti a garantujeme splnění technických kritérií dotačního titulu.

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou dnes významným a mnohdy prioritním tématem v celé řadě organizací a podníků. O jejich provozu je však ve většině případů potřeba přemýšlet šířeji, než se na první pohled může zdát.

FVE jsou zdrojem velmi levné elektřiny, silně podporovány státem. Ne vždy jsou však efektivně využívány. Při návrhu vhodné velikosti uvažujeme v souvislostech, hledáme využití vyrobené energie prioritně v rámci daného objektu a to ideálně po celý rok. Hledáme příležitosti ve regulaci spotřeby s ohledem na výrobu, akumulaci do baterií, TUV, pro předehřev zdrojů tepla apod. Aktivně se podílíme na vzniku legislativy a následné uvedení do praxe modelů pro sdílení FVE ať už v rámci bytových domů, městských a obecních komunit i podniků. Pro tyto aplikace vyvíjíme vhodná technická řešení.

Na míru

Zájemce o FVE provedeme celým procesem realizace investice. Od hrubé kalkulace investičních nákladů a dalších ekonomických ukazetelů, přes zpracování studie proveditelnosti s ohledem na lokální podmínky a spotřeby (areálů, domu, městských komunit, apod.), zajistíme žádost o připojení a popřípadě dotaci, zporacujeme projekt pro stavební povolení (jeli potřeba), požádrně bezpečostní řešení, statický posudek, získání stavebního povolení, realizaci stavby na klíč až po první paralelení připojení a následný servis či dozor.

Dotace a financování

Pro výstavbů FVE je k dispozci řada dotačních titulů. Vybereme vhodný a dostupný program, zpracujeme potřebné podklady podle dotačního titulu. Rovněž jsme připraveni pro konkrétní projekty navrhnout model financování investice třetí stranou či realizacovat FVE na vlastní účet a dodávat elektrickou energii za předem stanovenou cenu (PPA).

Akumulace energie

Akumulace vyrobené elektrické energie do baterií může být u řady projektů vhodným řešení. Koncept jejich nasazení však vyžaduje širší pohled tak, aby se případná investice vrátila v co nekratší době s co nevjyšším ekonomickým efektem. Primárně jsou baterie vhodné pro akumulaci přebytků z výroby FVE pro pozdější spotřebu. V řadě případů však slouží i ke stabilizaci dodávek EE, obzvláště ekonomický výhodné jsou tam, kde dochází k výpadkům dodávek či změně kvality distribuce elektrické energie a tyto mají dopad na zvýšenou zmetkovost či přerušování výroby a z toho plynoucí ztráty z prostojů.

Vhodnou aplikací pak může být zajistění dostupnosti EE v případě výpadku dodávek ze sítě (záloha dodávek EE) či mohou být nástrojem pro snížení rezervované kapacity distribuční sítě, což má vždy pozitivní dopad do celkové ekonomiky projektu.

Na míru

S ohledem na výše uvedené oblasti navrhneme vhodnou velikost baterie a způsob jejího využití, včetně napojení na stávající systémy MaR nebo navrhneme jiné vhodné IT řešení pro maximalizaci využití investice.

Dotace a financování

Pro výstavbů FVE s bateriovým uložištěm je/bude (podle typu organizace) k dispozci řada dotačních titulů. Vybereme vhodný a dostupný, zpracujeme potřebné podklady dle dotačního titulu.

Segmenty
našich zákazníků

Komerční sektor

Obchodní centra

Pro obchodní centra řešíme obvykle modernizace interiérového osvětlení jak prodejních ploch tak technických a venkovních prostor a jejich napojení na stávající MaR za účelem regulace a maximalizace úspory při zachování požadovaného komfortu. Dalšími tématy jsou výstavba FVE na střechách popřípadě CarPortech (zastřešení parkovišť instalaci FVE).

Logisické areály

Logistiské areály často poptávají automatizaci provozu osvětlení a jeho optimalizaci (svítit kde a kdy je potřeba). V oblasti FVE jsou témata klíčově směřovány z menší části do napájení osvětlení a kanceláří, z větsí části pak do napojení na systémy topení či chlazí. Do budoucna předpokládáme větší využití ploch na střachách budov v rámci modelů sdílení FVE mezi více podniky porovozy. Jakkoliv to v ČR není zatím rozšířené téma, budoucnost vydíme ve využití velkých ploch pro instalaci FVE pro výrobu H2 a jeho následné použití jako paliva pro manipulační techniku.

Výrobní podniky

Výrobní podníky často hledání řešení pro flexibilní osvětlení provozu, jeho ideálně automatickou regulaci s ohledem na příspěvek denního světla, řešení s co možná nejnižšími nároky na udržbu. Mnoho střech, venkovních ploch či parkovišt jsou vhodná pro instalaci FVE a mohou tak přispět k rychlému snížení provozních výdajů na energie. Zvlastě v provozech 24/7 je dosahováno vysoké efektivity řešení. Pro podniky bez trvalehé provozu lze do budoucna uvažovat s prodejem EE v nepracovní dobu v rámci komunit, města či obce nebo dohod s obchodníky.

Veřejná správa

Školy a školky

Typickým zadáním z tohoto okruhu zákazníků je požadavek na snížení energetické náročnosti osvetlení, automatická regulace s ohledem na příspěvek denního světla a pohyb ve třídě a hlavně naplněnění hygienických standardů zajišťující zdravý pobyt osob. Novými tématy se stáva instalace FVE na části vhodných ploch pro vlastní spotřebu (EE/ohřev TUV/chlazení) a následné rozšiřování instalace i s ohledem na očekávané změny v komunitní enegetice.

Sportoviště

Spotroviště ať již vnitřní či venkovní obvykle investuijí do modernizace osvětlení s tím, že míra regulace je závislá od způsobu využití. V řade objektů postačí modernizovat osvětlení a instalovat základní regulaci, v některých se realizuje projekt i ohledem na případné mezinárovní soutěže či televizní přenosy. Střechy telocvičen často poskytují vhodná prostor pro instalaci FVE s celoročním využitím pro ohřev TUV a vlastní spotřebu areály, v nekterých případech jako zdroje EE pro chlazení.

Budovy v majetku měst a obcí

Budovy v majektu města stále ještě zdaleka nevyčerpaly potenciál úspor. Podstatná část z nich na významnějsí energetickou modernizaci teprve čeká. Výměna osvětlení či instalace FVE pro vlastní spotřebu poskytuje příležitost pro rychlá opatření s defacto okamžitým pozitivním dopadem na provozní nákaldy. Střechy a další ploch pak v krátké budoucnosti poskytují velký potenciál pro městkou komunitní energetiku s významným dopadem na snížení nákladu. Pokud má být tento potenciál využit za pár let, je nutno zahájit připravu již nyní.